Kategorije


Suzuki_Burgman650Am
A Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, ili B dozvola i navršene 23 godine.

A1 Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina.
yamaha-mt-07-08

BMW-R60-7
A2 Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kw/kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, B dozvola i navršenih 17 godina.

B Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 m/č , osim za kandidate koji poseduju neku vozačku dozvolu, imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku. Po položenom ispitu dobija se probna vozačka dozvola, sa rokom važenja od jedne godine. Ograničenja koja nosi probna vozačka dozvola:
• Može se koristiti samo na teritoriji Republike Srbije
• Zabrana upravljanja vozilom u periodu od 23:00-05:00
• Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju
• Brzina kretanja vozila ne sme biti veća od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće
• Motorno vozilo kojim upravlja lice koje ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom “P”
• Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, a nema navršienih 18 godina života, ne sme da da upravlja vozilom bez nadzora lica, koje ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina
• Sa probnom vozačkom dozvolom nije moguće upisati obuku za druge kategorije.
100

108
C Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije i navršenih 20 godina. Obuka se sastoji od 15 m/č. Sa navršenom 21 godinom kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita.

CE Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C kategorije. Obuka se satoji od 7 m/č. Polaže se praktični deo ispita.
109

Cigra-autobus-2
D Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od 8 sedišta Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, posedovanje vozačke dozvole C kategorije najmanje 2 godine i navršene 23 godina. Obuka se sastoji od 10 m/č. Sa navršene 24 godine kandidat stiče pravo da izađe na teoretski i praktični deo ispita.